Weten & Regelen

Weten

Om je zo goed mogelijk op de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd voor te bereiden bieden wij meerdere voorlichtingsavonden aan. Deze worden op de praktijk georganiseerd door oa de dietiste, bekken fysiotherapeut en verloskundige. Voor meer informatie kijk bij Voorlichtingsavonden. Meld je hiervoor aan per mail of tijdens het spreekuur.   

Regelen

Moeders voor Moeders verzamelt urine in van zwangere vrouwen. Uit deze urine wordt het hCG-hormoon gewonnen. Dit hormoon wordt door farmaceutische bedrijven gebruikt voor het vervaardigen van geneesmiddelen die worden gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Door dit te doen help je iemand anders om zwanger te raken.

  • Aanmelden voor de kraamzorg voor 15 weken zwangerschap, zie links
  • Aanmelden voor een zwangerschapsursus voor 20 weken zwangerschap
  • Indien niet getrouwd; voor 24 weken naar de gemeente om ongeboren vrucht te erkennen 
  • Vanaf 37 weken moet het bed op klossen, deze zijn te huur via de thuiszorgwinkels

Zwangerschap en werk

Onderstaande info komt van www.mensenrechten.nl

Werktijden tijdens zwangerschap

Een zwangere werkneemster heeft het recht het werk af te wisselen met één of meer extra pauzes buiten de normale pauzes. Deze extra pauzes bedragen samen ten minste vijftien minuten. De extra pauzes mogen één achtste deel van de arbeidstijd per dienst zijn (Arbeidstijdenwet, art. 4:5).

Zwangerschapscontroles onder werktijd

Een werkneemster heeft het recht om onder werktijd naar zwangerschapscontroles te gaan. Zij behoudt hierbij het recht op haar loon (Arbeidstijdenwet, art. 4:5).

Nachtdiensten en overwerk

Een zwangere werkneemster kan niet verplicht worden tot overwerk. Verder mag een werkgever een zwangere werkneemster niet verplichten nachtdiensten te draaien, tenzij de werkgever hard kan maken dat niet anders van hem gevraagd kan worden (Arbeidstijdenwet, art. 4:5). Deze regels gelden ook voor de eerste zes maanden na de bevalling.

Opzegverbod

Het is verboden een vrouw te ontslaan gedurende de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit betekent dat een werkgever een werkneemster niet mag ontslaan vanaf het begin van de zwangerschap tot aan zes weken na haar terugkeer op het werk (art. 7:670 Burgerlijk Wetboek). Op dit laatste verbod is een aantal uitzonderingen:

  • als zij tijdens de proeftijd wordt ontslagen;
  • als een werkneemster op staande voet wordt ontslagen;
  • als zij instemt met het ontslag;
  • als het ontslag een gevolg is van een beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.

Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de reden voor het ontslag niet de zwangerschap of moederschap mag zijn. Voor beëindiging van het dienstverband wegens bedrijfseconomische redenen geldt overigens dat een werkneemster niet tijdens haar verlof, maar wél tijdens haar zwangerschap ontslagen mag worden.

Minder werken

Alle werknemers hebben het recht om hun contracturen aan te passen. Als een werknemer vraagt om minder te mogen werken moet de werkgever hier in principe mee akkoord gaan. Alleen als de werkgever hierdoor ernstig in de problemen komt kan deze het verzoek tot aanpassing van het aantal werkuren weigeren (Wet aanpassing arbeidsduur).

Borstvoeding/kolven

Een werkneemster mag de eerste negen maanden na de bevalling het werk onderbreken om in afzondering haar kind borstvoeding te geven, dan wel te kolven. De werkneemster moet de werkgever hier wel van op de hoogte stellen. De werkgever heeft de plicht om de werkneemster hier de gelegenheid toe te bieden en een geschikte, af te sluiten, besloten ruimte ter beschikking te stellen. De werkneemster mag het werk zo vaak en zo lang onderbreken als nodig is, maar de onderbrekingen mogen gezamenlijk niet meer dan een vierde van de arbeidstijd per dienst bedragen. De tijd voor het borstvoeden/kolven geldt als arbeidstijd en moet dus ook doorbetaald worden (art. 4:8 Arbeidstijdenwet). De werkgever mag de werkneemster niet benadelen omdat zij gebruik maakt van het recht om te borstvoeden/kolven. De werkgever moet bijvoorbeeld rekening houden met het borstvoeden/kolven bij het bepalen van de hoogte van targets.